Stress - Ingrijpende levensgebeurtenissen

September 30, 2006 on 7:13 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 33 Comments

In het leven van mensen kunnen veranderingen plaatsvinden die zo ingrijpend zijn, dat ze per definitie gepaard gaan met stress. Het kan daarbij gaan om plotselinge, onverwachte gebeurtenissen, maar ook om gebeurtenissen die u van te voren hebt zien aankomen. Zeker wanneer u zelf weinig of geen invloed op de gebeurtenissen kunt uitoefenen. Het zijn situaties die hoge eisen stellen aan uw aanpassingsvermogen. Dus ook hele plezierige gebeurtenissen zoals een huwelijk of een verhuizing vormen een belasting en kunnen veel stress veroorzaken.
Ingrijpende levensgebeurtenissen in de privé-situatie kunnen zijn: het overlijden van iemand die u dierbaar is, een echtscheiding, de geboorte van een kind, een plotselinge ernstige ziekte of een onverwachtse grote financiële tegenvaller. Een andere mogelijkheid is dat een activiteit waaraan u altijd veel plezier beleefde, wegvalt. Bijvoorbeeld een bestuursfunctie bij een vereniging.
Voorbeelden van ingrijpende gebeurtenissen in de werksituatie zijn: gedwongen overplaatsing, afwijzing van een verzoek tot taak- of functieverandering, degradatie, plotselinge ingrijpende verandering in de aard van het werk, het onverwacht niet doorgaan van een belangrijk project, het uitblijven van een promotie of juist een hele snelle promotie ingrijpende reorganisaties of beleidsverandering en nieuwe baas, collega’s of ondergeschikten.

Chronisch belastende omstandigheden

September 28, 2006 on 7:30 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 30 Comments

Chronisch belastende omstandigheden zijn vooral stressveroorzakend door hun ‘slepende’ karakter. U ervaart ze als uitzichtloos: op afzienbare termijn is geen verandering of oplossing te verwachten, terwijl ze wel een extra beroep doen op uw draagkracht en reserves.

Privé kan het bijvoorbeeld gaan om de verzorging van een ziek kind, aanhoudende financiële problemen, voortdurende onenigheid met uw partner of de combinatie van zorg voor de kinderen en een drukke baan.
“Hoe gaat het eigenlijk op je werk?”
“Goed. Wel erg druk op dit moment!”
De eerste associatie met oorzaken van stress op het werk is meestal die met druk, of liever gezegd te druk. Teveel te doen in te weinig tijd. Toch is werkdruk niet de enige oorzaak van ‘werkstress’.

Binnen de werksituatie kunnen ze opgedeeld worden in vier categorieën, ook wel de vier A’s genoemd.

  • Arbeidsinhoud: veroorzakers van stress in wat voor werk u doet en op welke manier.Overbelasting door teveel, te moeilijke of te complexe taken of teveel werk moeten doen in te weinig tijd of juist onderbelasting. Onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden en tegenstrijdige eisen, opdrachten of verwachtingen, te grote verantwoordelijkheid voor mensen of materiële zaken. Dit laatste speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol in verplegende en verzorgende beroepen en bij mensen in leidinggevende posities.
  • Arbeidsomstandigheden: factoren als lawaai, slecht meubilair, verkeerde verlichting, werken met gevaarlijke stoffen, fysiek zwaar werk of werken op eenzame posities.
  • Arbeidsvoorwaarden: werk- en rusttijdenregeling, verlofregeling, salaris, loopbaanperspectieven, (on)zekerheid ten aanzien van werk. Het vormt een belasting de inzet die u levert niet in verhouding is met de beloning en de geboden faciliteiten.
  • Arbeidsverhoudingen: zoals slechte werksfeer en weinig aandacht van de leiding voor feedback en informatievoorziening. Deze factoren bepalen in hoge mate of u dagelijks met plezier naar uw werk gaat of met tegenzin. Een slechte relatie met de baas of een pestende collega kan veel stress veroorzaken

Alledaagse stress-situaties

September 27, 2006 on 6:54 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 45 Comments

Dit zijn kleine (steeds terugkerende) gebeurtenissen die veel frustratie, irritatie en stress opleveren. Het gaat om op zichzelf onschuldige voorvallen en gebeurtenissen waaraan we weinig kunnen doen. De stress ontstaat door de opeenstapeling ervan en door het ‘ongelegen’ moment waarop ze plaatsvinden.
Vaak zijn dit soort kleine dingen de spreekwoordelijke druppel als iemand al overbelast is.
De voorbeelden zijn legio: een computer die vastloopt, lastige klanten, geluidsoverlast van de buren, de dagelijkse file, het kapotte kopieerapparaat, gereedschap dat kwijt is, onverwachte telefoontjes, kapotte verwarming thuis, lastige kinderen.

Stress - Werk versus privé

September 26, 2006 on 12:51 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 35 Comments

Belastende omstandigheden kunnen in het werk of in de privésituatie liggen. Vaak is er sprake van een wisselwerking en versterken ze elkaar. Ingrijpende gebeurtenissen in uw leven zorgen ervoor dat er minder energie overblijft voor uw werk. Het kan zijn dat iemand zijn werk prima aan kan, totdat één van de kinderen ziek wordt.Oorzaken van ongezonde spanning in de werksituatie kunnen daarom niet bekeken worden zonder de belasting in de rest van uw leven mee te nemen. In de volgende post worden de factoren die de draaglast vormen uitgebreid beschreven. Hoe meer factoren ‘zwaar’ wegen, des te hoger het risico op stress.

- Alledaagse stress-situaties
- Chronisch belastende omstandigheden
- Ingrijpende levensgebeurtenissen

Draaglast: belastende omstandigheden

September 25, 2006 on 11:31 am | In Stress, Burnout & Depressie | 58 Comments

De eisen die aan u gesteld worden kunnen te groot worden. Het gaat hier om eisen en oorzaken buiten uw persoon: het zijn oorzaken in de situatie. Ze worden daarom ook wel belastende omstandigheden genoemd. Deze oorzaken kunnen heel verschillend zijn. Het varieert van alledaagse stress-situaties en chronisch belastende omstandigheden tot ingrijpende levensgebeurtenissen.

Stress - Burnout types

September 23, 2006 on 7:27 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 29 Comments

De redder
De redder is erg betrokken bij zijn medemensen en investeert veel tijd en energie in hen. Hij beleeft zichzelf over het algemeen als competent en is ook optimistisch over de mogelijkheden van anderen. Heeft veel geduld met mensen die problematisch functioneren. Valkuilen: Niet meer aan eigen behoeftes toekomen. Als de energie die in anderen gestoken is niets oplevert, uiteindelijk verbitterd en cynisch worden. De redder kan dan veranderen in een aanklager of een slachtoffer.

De perfectionist
De perfectionist stelt hoge eisen aan zichzelf en anderen, is erg zorgvuldig m.b.t. procedures en regels. Functioneert goed als kwaliteit geprefereerd wordt boven kwantiteit. Als dit andersom is nemen de spanning en gevoelens van onbehagen toe. Flexibiliteit en snel beslissingen nemen kan de perfectionist niet goed aan. Hij heeft de neiging om genomen beslissingen steeds opnieuw te evalueren en loopt op die manier vast. Ook is het voor de perfectionist vaak moeilijk om met anderen samen te werken, omdat anderen zelden aan de eisen voldoen die de perfectionist stelt. Dit levert wederzijdse irritaties op.

De man op de sokkel
Innemende harde werker die bereid is veel in anderen te investeren. Zolang de inspanningen gewaardeerd worden, kan hij veel aan. Valt de waardering weg of blijft deze uit, verdwijnt de motivatie en spelen gevoelens van onzekerheid en soms ook boosheid en depressie op.

De idealist
De idealist heeft sterke overtuigingen, is principieel en streeft hoge doelen na. Hij stelt daarom hoge eisen aan zichzelf maar ook aan anderen. Als een ander niet zo principieel is kan de idealist reageren met verontwaardiging. De idealist kan enerzijds veel bewondering oproepen, anderzijds veel irritatie als hij de ander het gevoel geeft ‘fout’ te zijn. De idealist roept zodoende nogal eens wat weerstand op bij anderen. Op deze tegenwerking reageert de idealist doorgaans door er nog meer energie in te steken, wat als het uiteindelijk nog niets oplevert omslaat in verbittering.

De trouwe hond
De trouwe hond is loyaal aan zijn bedrijf en verwacht daarvoor loyaliteit terug. Als dit zo is en zeker als de trouwe hond af en toe waardering krijgt gaat dit goed. Is dit niet zo dan ontstaat er verbittering. Bij de trouwe hond gaat loyaliteit voor eigenbelang. Hierdoor doet hij zichzelf nogal eens te kort.
Als u zich in een of meerdere van de beschrijvingen herkent, bedenk dan dat u er iets aan kunt veranderen als u dat wilt. Veel van de beschreven houdingen en manieren zijn aangeleerd.

Bent u een Burn-outtype?

September 21, 2006 on 7:20 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 39 Comments

Het grote vooroordeel is dat burn-out iets is voor zwakkelingen. Dat is helemaal niet het geval. Juist mensen die heel erg betrokken zijn bij hun werk en een groot doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel bezitten lopen meer risico op overspannenheid of een burn-out. Inmiddels is duidelijk welke typen mensen het meeste risico lopen. In de volgende artikels worden veelvoorkomende typen beschreven. Herkent u zich in één van de beschrijvingen? Of misschien zijn er zelfs meerdere manieren die u vanzelf kent?

Burn-out, depressie en angststoornissen

September 20, 2006 on 11:49 am | In Stress, Burnout & Depressie | 46 Comments

De klachten bij een burn-out lijken op die van iemand met een depressie. Somberheid, geen plezier meer hebben in dingen, vermoeidheid, concentratieproblemen en slaapproblemen zijn klachten die zowel bij depressie als bij burn-out voorkomen. Dat maakt deze ziektebeelden soms lastig van elkaar te onderscheiden. Een burn-out is echter altijd het gevolg van overbelasting, terwijl een depressie ook kan ontstaan zonder overbelasting. Bij depressie speelt aanleg een grotere rol. Een depressie kan wel ontstaan als gevolg van een burn-out. Bij behandeling van een burn-out wordt dan ook altijd eerst gekeken of er geen sprake is van een depressie.Op een zelfde manier kunnen angststoornissen en burn-out verward worden. Als de spanningsklachten erger worden, kunnen mensen last krijgen van angsten en zelfs hyperventilatie en paniekaanvallen. De hyperventilatie en paniekaanvallen veroorzaken vaak op hun beurt weer stress, ongerustheid en angst. Vooral als er geen link wordt gelegd tussen de klachten en het werk, kan aan een angststoornis worden gedacht in plaats van burn-out. Waardoor behandeling zich richt op symptomen in plaats van de oorzaak van het probleem.

Burn-out

September 19, 2006 on 8:03 pm | In Stress, Burnout & Depressie | 53 Comments

Burn-out is het eindstadium van langdurige, vaak jarenlange, roofbouw op het lichaam. Een burn-out ontstaat als mensen ondanks de stress en de spanningsklachten stug door blijven gaan. Ze volharden in hun werk en zijn zich lang niet altijd bewust van de ernst van hun klachten. Hoe groter de uitputting, hoe erger de klachten worden. Zelfs gewone dagelijks dingen doen wordt steeds moeilijker. Een telefoontje plegen, stofzuigen, afwassen: alles kost veel energie. Het wordt steeds moeilijker hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Gedachten als ‘waar doe ik het allemaal voor?’ en ‘ik sta overal alleen voor’ dringen zich op. De houding ten opzichte van het werk kan negatief worden. Het gevoel “ik kan geen klant meer zien” of “laat ze het allemaal maar uitzoeken” ontstaat. Op een bepaald moment is de koek helemaal op. Een klein voorval is dan vaak de druppel die de emmer doet overlopen, waardoor iemand instort. De spreekwoordelijke accu is dan helemaal leeg: de persoon is opgebrand (‘burn-out’). Een burn-out uit zich in ernstige lichamelijke en geestelijke vermoeidheid. Rust en tijd alleen zijn niet voldoende voor herstel. Hulp, behandeling en verandering zijn nodig.

Overspannenheid

September 18, 2006 on 9:39 am | In Stress, Burnout & Depressie | 44 Comments

We zeggen dat iemand overspannen is, als er door aanhoudende stress allerlei spanningsklachten zijn ontstaan en de persoon minder goed functioneert. De situatie kan in vrij korte tijd zijn ontstaan. Maar de klachten zijn vaak wel zo ernstig geworden dat mensen het moment bereiken waarop ze zich ziek melden. Andere namen hiervoor zijn surmenage, chronische stress, overwerktheid en (emotionele) overbelasting. Met de juiste aanpak kunnen mensen spoedig de draad weer oppakken.

Next Page »

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^